Regulamin Szkoły Językowej KONTAKT

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) obowiązuje od dnia: 03.09.2018 r.
 2. Szkoła Języków Obcych KONTAKT (dalej: Szkoła) prowadzi w ramach swojej działalności nauczanie języków obcych w ramach kursów językowych. Nauczanie odbywa się w ramach prowadzonych przez Szkołę zajęć (dalej: Zajęcia).
 3. Zajęcia odbywają się w budynku położonym przy ul. Rajskiej 3, 32-048 Jerzmanowice.
 4. W Zajęciach mogą brać udział słuchacze (dalej: Słuchacze), którzy zawarli ze Szkołą umowę o uczestnictwo Słuchacza w kursie językowym. W przypadku Zajęć prowadzonych dla osób nieletnich, w Zajęciach mogą brać udział słuchacze nieletni (dalej: Słuchacze Nieletni), w imieniu których umowę ze Szkołą o uczestnictwo Słuchacza Nieletniego w kursie językowym zawarł ich opiekun prawny (dalej: Opiekun Prawny).
 5. Słuchacze lub/i Opiekunowie Prawni zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu. W przypadku Zajęć prowadzonych dla osób nieletnich Opiekunowie Prawni powinni przekazać Słuchaczom informacje dotyczące zachowania się na terenie budynku Szkoły.
 6. Słuchacze zobowiązani są przestrzegać zasad Regulaminu. Opiekunowie Prawni odpowiedzialni są za przestrzeganie Regulaminu przez Słuchaczy Nieletnich.
 7. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Słuchacza Nieletniego tylko podczas Zajęć na terenie sal wykładowych Szkoły.
 8. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej jak również podczas oczekiwania na Zajęcia odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie Prawni Słuchaczy Nieletnich lub opiekunowie faktyczni.
 9. Szkoła nie zapewnia nadzoru nad Słuchaczami Nieletnimi przed rozpoczęciem Zajęć. Opiekun Prawny lub faktyczny Słuchacza Nieletniego powinien zapewnić Słuchaczowi Nieletniemu opiekę do momentu rozpoczęcia Zajęć. Opiekun Prawny lub faktyczny Słuchacza Nieletniego powinien odebrać Słuchacza Nieletniego w chwili zakończenia Zajęć i opuszczenia sali przez niego.
 10. Opiekun Prawny zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Szkoły przed pierwszymi Zajęciami w ramach kursu, w którym weźmie udział Słuchacz Nieletni, o wszelkich problemach zdrowotnych Słuchacza Nieletniego, które mogą mieć znaczenie dla uczestnictwa w kursie, w szczególności zaś o rodzajach produktów spożywczych i innych alergenów, na które uczulony jest Słuchacz. W przypadku podania informacji o rodzajach produktów spożywczych i innych alergenów, na które uczulony jest Słuchacz Nieletni, lektorzy w trakcie Zajęć nie będą podawali Słuchaczom Nieletnim produktów spożywczych i innych alergenów, które mogłyby spowodować reakcję alergiczną.
 11. Słuchacze poruszając się po budynku Szkoły nie mogą podejmować zachowań, które mogłyby narazić ich lub innych Słuchaczy na niebezpieczeństwo.
 12. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP w czasie przebywania na terenie budynku, w którym odbywają Zajęcia prowadzone w ramach kursu. W szczególności Słuchacze nie mogą:
  1. nosić elementów ubioru lub rzeczy osobistych, które mogą zranić innych uczestników kursu,
  2. uczestniczyć w Zajęciach będąc chorymi na choroby zakaźne, którymi inni uczestnicy kursu mogą zarazić się przez samo przebywanie obok osoby chorej,
  3. ustawiać przedmiotów należących do siebie, innych uczestników kursu lub Szkoły w sposób stwarzający zagrożenie dla siebie lub innych uczestników kursu.
 13. Słuchacze Nieletni przebywający na terenie szkoły są zobowiązani wykonywać polecenia osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Opuszczenie przez Słuchacza Nieletniego pomieszczenia, w którym odbywają się Zajęcia, podczas trwania Zajęć możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody osoby odpowiedzialnej za jego bezpieczeństwo.
 14. Słuchacz ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane przez siebie szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników kursu. Opiekun Prawny ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane przez Słuchacza Nieletniego szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników kursu.
 15. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wnoszone przez uczestników kursu przedmioty na teren Szkoły.
 16. W budynku Szkoły obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Zabronione jest również przebywanie na terenie Szkoły w stanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 17. Bez pisemnej zgody Szkoły uczestnikom kursu nie wolno nagrywać dźwięku ani obrazu podczas Zajęć.
 18. W przypadku nie przestrzegania zasad Regulaminu lektor lub inna osoba upoważniona przez Szkołę może nakazać Słuchaczowi oraz Słuchaczowi Nieletniemu opuszczenie Zajęć lub Szkoły. W takim przypadku nienależny jest zwrot opłaty za Zajęcia. W przypadku nakazania opuszczenia Zajęć przez Słuchacza Nieletniego, powiadomiony o tym fakcie zostanie jego Opiekun Prawny, który zobowiązany będzie do natychmiastowego odbioru Słuchacza Nieletniego z terenu Szkoły.
 19. Szkoła może wprowadzić zmiany w Regulaminie w dowolnym momencie. O zmianie Regulaminu Szkoła poinformuje poprzez wywieszenie go w siedzibie Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły.
 20. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.