Regulamin Szkoły Językowej KONTAKT

1. Informacje ogólne

1.1. Szkoła Języków Obcych KONTAKT, zwana dalej Szkołą, jest placówką kształcenia, która prowadzi kursy językowe oraz kursy efektywnej nauki ODYSEJA NEURONÓW dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zwanych dalej Słuchaczami.

1.2. Szkoła oferuje różnorodne kursy, a naszym priorytetem jest zapewnienie jak najwyższej jakości nauczania przez wykwalifikowanych lektorów.

1.3. W ofercie znajdują się: kursy standardowe, kursy przygotowujące do egzaminów państwowych, kursy przygotowujące do matury, egzaminu ósmoklasisty, kursy konwersacyjne, specjalistyczne, wakacyjne. Zajęcia prowadzone są zarówno dla klientów indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

1.4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szkoły www.szkolakontakt.pl. Wręczany jest również każdemu Słuchaczowi przed rozpoczęciem kursu.

2. Organizacja

2.1. Szkoła prowadzi kursy w czasie roku szkolnego, a także w innych terminach (np. kursy wakacyjne oraz inne ustalane indywidualnie). Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry:

  • semestr I – od października do ferii zimowych, zgodnie z harmonogramem dla województwa małopolskiego,
  • semestr II – od końca ferii zimowych do czerwca (dokładna data zakończenia zajęć uzależniona od liczby realizowanych godzin i wybranego kursu).

Dokładny termin rozpoczęcia zajęć jest przekazywany Słuchaczowi na indywidualnym spotkaniu, telefonicznie lub elektronicznie pocztą mailową co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Szkoła nie prowadzi zajęć podczas dni świątecznych, ustawowo wolnych oraz innych wynikających z kalendarza szkolnego.

2.2. Cena kursów w Szkole jest zgodna z aktualnym cennikiem nauczania na dany rok szkolny.

2.3. Zajęcia na kursach organizowanych przez Szkołę prowadzą wykwalifikowani Lektorzy i Trenerzy, posiadający odpowiednie kwalifikacje. Lektorzy/Trenerzy zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach metodycznych.

2.4. Zajęcia prowadzone są według obowiązującego planu zajęć. W przypadku nieobecności Lektora prowadzącego, Szkoła dopuszcza możliwość zastępstwa przez innego Lektora/Trenera lub w sytuacjach szczególnych wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć. O wszystkich zmianach Słuchacze są bezzwłocznie informowani.

2.5. Szkoła i Lektorzy/Trenerzy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Słuchaczy tylko podczas zajęć na terenie sal wykładowych szkoły. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

2.6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

3. Nauczanie

3.1. Szkoła wykorzystuje nie tylko sprawdzone standardowe metody, lecz także innowacyjne sposoby nauczania pozwalające na efektywne przyswajanie wiedzy. Szkoła uczy z nowoczesnych podręczników, ale także w dużej mierze korzysta z dodatkowych pomocy dydaktycznych.

3.2. Nauka w Szkole odbywa się w grupach lub indywidualnie. Grupy standardowe: 6-10-osobowe; grupy niestandardowe: 2-4-osobowe.

3.3. Zajęcia w zależności od kursy trwają 35, 45 lub 60, 75, 90 min.

3.4. Przyporządkowanie Słuchacza do grupy odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego, a w razie potrzeby na podstawie rozmowy z lektorem. Wyjątek stanowią grupy na poziomie początkującym. Jeżeli w trakcie trwania kursu okaże się, że poziom wybranej grupy jest dla Słuchacza zbyt niski lub zbyt wysoki, wówczas przysługuje mu prawo zmiany grupy.

3.5. Na koniec każdego semestru Słuchacz otrzymuje raport, który określa indywidualne postępy w nauce.

3.6. Na zakończenie roku szkolnego Słuchacz otrzymuje certyfikat ukończenia kursu zawierający ocenę końcową. Słuchacze/Opiekunowie mają prawo do uzyskania od Lektora/Trenera informacji odnośnie postępów w nauce w dowolnym momencie trwania roku szkolnego.

3.7. W przypadku dwukrotnej nieobecności Słuchacza pod rząd na zajęciach, Szkoła zobowiązana jest do nawiązania kontaktu ze Słuchaczem/Opiekunem. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za dane zajęcia.

4. Zapisy i zasady płatności

4.1. Szkoła przyjmuje zapisy na kursy w trakcie całego roku szkolnego. Chcąc skorzystać z pełnego wymiaru godzin kursu, należy zgłosić się do Szkoły przez rozpoczęciem roku szkolnego – sierpień/wrzesień.

4.2. Wpisanie na listę uczestników kursu następuje po podpisaniu przez Słuchacza karty zgłoszeniowej i Regulaminu Szkoły.

4.3. Wysokość opłaty jest zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem.

4.4. Opłatę za kurs Student powinien uiścić najpóźniej do 10. każdego miesiąca w dogodnej dla siebie formie:

  • opłata miesięczna regulowana gotówką lub przelewem bankowym na konto szkoły,
  • opłata semestralna,
  • opłata roczna.

4.5. Opłatę za kurs dla Słuchacza dołączającego do grupy w trakcie roku szkolnego ustala się proporcjonalnie do liczby pozostałych do zrealizowania zajęć.

4.6. Cena kursu nie obejmuje podręcznika.

5. Zasady rezygnacji z kursu

5.1. Słuchacz ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w dowolnym momencie trwania kursu.

5.2. Za datę rezygnacji z kursu uznaje się datę otrzymania przez szkołę pisemnego oświadczenia o rezygnacji najpóźniej do 25. dnia ostatniego miesiąca nauki.

5.3. W przypadku gdy Słuchacz rezygnuje z nauki w trakcie miesiąca rozliczeniowego, zobowiązany jest on do uregulowania płatności za cały miesiąc.

5.4. Słuchaczowi, który zapłacił za kurs z góry, nie przysługuje prawo zwrotu wniesionej wcześniej opłaty, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych sytuacji życiowych.

5.5. W przypadku gdy kurs zostanie przerwany z winy Szkoły, Słuchaczowi przysługuje zwrot należności za niezrealizowaną część kursu w wysokości wartości zajęć pozostałych do końca semestru.

5.6. W sytuacji gdy grupa nie może być utworzona z powodu niewystarczającej liczby Słuchaczy, Szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie lub zwrot całości wpłaconej kwoty.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6.2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania pisemnych zmian do Regulaminu.

6.3. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od września 2022.